Τοπογραφικά Διαγράμματα

Πλέον με την εξέλιξη, τη διάδοση και εμπέδωση της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις των υπηρεσιών για συμβατότητα με τα ενιαία γεωχωρικά δεδομένα, όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα είναι εξαρτημένα από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ για συμβολαιογραφικές πράξεις – εγγραπτέες πράξεις

(συμβόλαιογραφικές πράξεις που μεταγράφονται στο Κτηματολογικό γραφείο ή το Υποθηκοφυλάκειο)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ για συμβολαιογραφικές πράξεις – εγγραπτέες πράξεις

(συμβόλαιογραφικές πράξεις που μεταγράφονται στο Κτηματολογικό γραφείο ή το Υποθηκοφυλάκειο)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ για έκδοση οικοδομικής άδειας

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

(είναι τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται με ορισμένη μεθοδολογία ώστε να ενημερώνεται η χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου και διορθώνεται η ιδιοκτησία κατά το σχήμα και το εμβαδό της)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

(είναι τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται με ορισμένη μεθοδολογία ώστε να ενημερώνεται η χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου και διορθώνεται η ιδιοκτησία κατά το σχήμα και το εμβαδό της)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ για εμβαδομέτρηση και αναγραφή συντεταγμένων

(τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου/αγροτεμαχίου/γεωτεμαχίου για τη δημιουργία του πολυγώνου που περιγράφει το γεωτεμάχιο με την αναγραφή των διαστάσεών του και την αναγραφή του πίνακα συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου στο ΕΓΣΑ 87 με το αντίστοιχο εμβαδό του)